top of page
  L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D.1883    

L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D.1883, magħrufa bħala “Tal-Bajda” twaqqfet biex tkattar l-arti u l-kultura mużikali ġewwa Ħaż-Żabbar. Il-kulur uffiċjali tal-Għaqda huwa l-kulur aħdar u l-Patruna tal-Għaqda hija l-Patruna ta’ Ħaż-Żabbar – il-Madonna tal-Grazzja, fejn tieħu sehem bis-sħiħ fil-Festa Titulari tal-Madonna tal-Grazzja li tiġi ċċelebrata l-ewwel ħadd fuq il-Vitorja; filwaqt li l-Banda hija mħarsa mill-Arkanġlu San Mikiel wara d-devozzjoni antika li missirijietna minn dejjem kellhom lejn dan l-Arkanġlu Prinċep tas-Sema u l-Għaqda torganizza festa oħra sekondarja f’ġieħ San Mikiel ġimagħtejn wara dik  Titulari.
 

Sa fejn hu magħruf, sa minn snin qabel it-twaqqif uffiċjali ta’ din il-Banda fl-1883 bl-isem ta’ Societa` Filarmonica Del Zabbar,  Mro Carmelo Abela Scolaro kien ġa ġabar xi żgħażagħ propju mill-Misraħ, fejn sal-lum għadu jiddomina s-sede tal-Għaqda, u beda jgħallimhom il-mużika. Dan kien għall-ħabta tal-1870 u dawn kienu mlaqqmin bħala d-“Dilettanti tal-Misraħ”. Iż-żmien għadda u l-Għaqda evolviet maż-żmien, biddlet isimha minn dak oriġinali ddedikat lil Ħaż-Żabbar għal Għaqda Mużikali San Mikiel taħt il-Patronċinju tal-Madonna tal-Grazzja, għal dak li huwa illum. Biddlet ukoll diversi postijiet minn fejn operat, imma baqgħet dejjem leali lejn il-post fejn il-baned Żabbarin jafu l-oriġini tagħhom – Misraħ is-Sliem. Aktar informazzjoni fuq dan kollu wieħed jista’ jsibu fis-sezzjoni Storja.

Il-Festa ta’ San Mikiel, wara dik tal-Madonna tal-Grazzja kienet u għadha fost l-attivitajiet ewlenin tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel.  Ir-rabta bejn it-twaqqif u l-għazla ta’ San Mikiel bhala Protettur tagħha jixhdu l-intimita’ qaddisa u soċjali kif ukoll id-devozzjoni qawwija li minn sekli qabel kienu ilhom iħeġġu fil-qlub ta’ ħafna Żabbarin.Sa l-ewwel snin tas-sittinijiet ta’ dan is-seklu San Mikiel Arkanġlu kellu żewġ festi matul is-sena.  Nhar it-8 ta’ Mejju l-Knisja kienet tfakkarna fid-“Dehra ta’ San Mikiel Arkanġlu” u fid-29 ta’ Settembru fid-“Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Mikiel Arkanġlu”.  Minn wara l-Konċilju Vatikan II, li nfetaħ formalment nhar il-11 ta’ Ottubru, 1962 mat-tneħħija u t-tibdil ta’ festi oħra, tneħħiet ukoll tad-“Dehra” fit 8 ta’ Mejju.Sal-bidu ta’ dan is-seklu l-festa ta’ San Mikiel kienet issir b’solennita’ u pompa mill-aqwa. 

Kien hemm piki kbar bejn il-festi tal-protetturi taż-żewġ soċjetajiet filarmonici.  Minhabba f’ hekk kienet tbati l-festa titulari tal-Madonna tal-Grazzja.  Kien il-Kappillan Dun Leopoldo Farrugia għall-ħabta tas-sena 1901,  li ddeċieda li għandu jkun hemm trazzin u limiti għaż-żewġ festi sekondarji ewlenin ta’ San Mikiel u tal-Madonna tad-Duttrina biex b’hekk terġa tibda tingħata aktar importanza il-festa titulari ta’ Ħaż-Żabbar dik tal-Madonna tal-Grazzja.
 

Fl-1973 il-kappillan Giuseppe Zarb talab lill-kumitat tal-Banda San Mikiel sabiex minn din is-sena fil-festa ta’ San Mikiel ma tibqax toħroġ il-purċissjoni.  Għalhekk il-kumitat iddeċieda li jibqa jagħmel il-festa ta’ barra bħas-soltu u dwar il-purċissjoni jħalli f’idejn il-kappillan.  L-aħħar li ħarġet il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Mikiel kien f’Settembru tal-1973.  Fl-1976 tfaċċa moviment biex terġa tibda ssir il-purċissjoni iżda dawn l-isforzi kollha kienu bla suċċess.  Wara dan id-diżappunt, il-partitarji numeruzi tal-Banda San Mikiel bdew jiġbru sabiex tinħadem statwa ġdida ta’ San Mikiel li takkumpanjaha il-Banda flimkien mal –poplu.  Din l-istatwa ġiet maħduma mill-istatwarju l-Kav. Alfred Camilleri Cauchi.  L-istatwa l-ġdida ta’ San Mikiel tlestiet u żżanżnet nhar il-festa ta’ San Mikiel, 30 ta’ Settembru 1984.  Fis-sena ta’ wara żżanżnu il-pedestall u bradella artistiċi għal taħtha.  Is-Sur John Galea, li kien membru tal-kumitat, iddisinja u hadem il-bradella.  Kellu l-għajnuna tas-Sur Johnny Abela.  Is-Sur Francis Dingli, ex-bandist, ħallas il-pedistall u s-Sur Tony Grech offra l-erba’ lasti.  Il-pedistall ħażżu u ħadmu l-Kav. Alfred Camilleri Cauchi.
 

Illum il-ġurnata minkejja kull sforz kuntrarju, il-festa ta’ San Mikiel, għadha tiġi ċċelebrata mill-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel żewġt Iħdud fuq il-festa titular. Dan isir permezz ta’ marċ brijjuż bis-sehem tal-Banda San Mikiel u bl-istatwa artistika ta’ San Mikiel Arkanġlu fost il-parteċipazzjoni numeruża tal-partitarji Bajdisti.

Is-Sibt 24 ta' Settembru 2016

7.30pm: Attività fis-sede tal-Għaqda bis-sehem tal-Banda San Mikiel. Aktar dettalji mingħand il-membri tal-Kumitat.

 

Il-Ħadd 25 ta' Settembru 2016

10.15am: Quddiesa ta' San Mikiel fis-Santwarju Arċipretali tal-Madonna tal-Grazzja, bis-sehem tal-Banda San Mikiel flimkien mal-kor Notre Dame.

 

7.00pm: Marċ mill-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel, akkumpanjat bl-istatwa artistika ta' San Mikiel maħduma mill-Kavallier Alfred Camilleri Cauchi.  Il-marċ jibda minn quddiem is-sede tal-Għaqda f’Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq Salvu Astarita, Triq San Ġużepp, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Triq Feliċe, Triq Strickland, Triq San Lawrenz, Triq is-Santwarju, Triq il-Kbira u jispiċċa f'Misraħ is-Sliem quddiem is-sede tal-Għaqda fil-11.00pm.

bottom of page